Tag Archive for censuur

Feb 1, 2012: This is the Central Scrutinizer

…it is my responsibility to enforce all the laws that haven’t been passed yet.

It is also my responsibility to alert each and every one of you to the potential consequences of various ordinary everyday activities you might be performing which could eventually lead to The Death Penalty (or affect your parents’ credit rating).

Our criminal institutions are full of little creeps like you who do wrong things… and many of them were driven to these crimes by a horrible force called MUSIC!

Our studies have shown that this horrible force is so dangerous to society at large that laws are being drawn up at this very moment to stop it forever!

Cruel and inhuman punishments are being carefully described in tiny paragraphs so they won’t conflict with the Constitution.

 

Lifted from Joe’s Garage by Frank Zappa (1979)

Message from XS4All informing their users their internet has been censored by private lobbying group BREIN.

Teeven gaat voor volledige controle internetverkeer

Minister Hirsch Ballin legt bom onder rechtsstaat

In een ongekend ruime interpretatie van zijn waarnemende rol heeft de demissionair Minister van Justitie op 28 juli een wetsvoorstel ingediend dat niet alleen het internet aan censuur door het Openbaar Ministerie onderwerpt, maar daarnaast ook het werk van klokkenluiders-organisaties als WikiLeaks strafbaar stelt en feitelijk onmogelijk maakt.

De kritiek richte zich in eerste instantie terecht op de door Ernst Hirsch Ballin voorgestelde ‘Internet Kill-switch‘. Het tweede deel van het wetsvoorstel is zo mogelijk nóg gevaarlijker. De Nederlandse overheid wil het namelijk strafbaar stellen om gegevens die zonder toestemming verkregen zijn te lekken, te bezitten óf bekend te maken. Het wordt op deze wijze verboden om beveiligingsproblemen of misstanden op te sporen en aan het licht te brengen. Daarnaast wordt er weer een extra stok gecreëerd om eventuele klokkenluiders te ontmoedigen. Met name sites als WikiLeaks, die zich juist toeleggen op het publiceren van gelekte informatie zullen op deze wijze strafbaar gesteld kunnen worden.

De minister wil daarnaast het Openbaar Ministerie de mogelijkheid bieden om sites zonder tussenkomst van een rechter ontoegankelijk te laten maken. Dit is feitelijk de introductie van Internet censuur en een schandalige poging tot inperking van het recht op vrije meningsuiting en op vrije nieuwsgaring.

De rationalisatie is dat deze wijziging slechts bedoeld is om de gegevens in het, inmiddels steeds twijfelachtiger wordende electronisch patiëntendossier (EPD) te beschermen. Het zou wenselijker zijn geweest om de beveiliging van het EPD zelf met zo’n nietsontziende mentaliteit ter hand te nemen, in plaats van dit juridisch gedrocht af te leveren dat de burgerlijke vrijheden van alle Nederlanders in gevaar brengt.

Dit revolutionaire voorstel wordt tijdens het zomerreces gedaan door een demissionair minister, die bovendien minder dan een maand voor consultatie inruimt na afloop van het reces. Het is onbestaanbaar dat Ernst Hirsch Ballin met deze poging tot een staatsgreep wegkomt. De Tweede Kamer zou teruggeroepen moeten worden van reces om de minister direct naar huis te sturen, demissionair of niet. Iemand die zijn demissionaire status op deze manier misbruikt en zelf niet eens doorheeft hoezeer zijn voorstellen indruisen tegen de principes van de democratische rechtsstaat, lijkt niet geschikt om nog een dag langer minister van Justitie te blijven.

Overigens wordt ook het opnemen van gesprekken verder strafbaar gesteld, ook als je zelf deelneemt aan deze conversaties; een opmerkelijk idee voor de minister die zelf onbetwist wereldrecordhouder telefoontaps is. Voortaan dus niet meer opnemen als je telefoonbeantwoorder al loopt; je bent direct in overtreding…

Wetsvoorstel versterking bestrijding computercriminaliteit (link) 


"Het wetsvoorstel bevat een zelfstandige bevoegdheid voor de officier van justitie om strafbare gegevens van het internet te laten verwijderen. Daarnaast wordt het, volgens het wetsvoorstel, strafbaar om zonder toestemming gegevens uit een computer over te nemen, en om computergegevens die op die manier zijn verkregen, te bezitten of aan een ander bekend te maken (“heling” van computergegevens). Ten slotte wordt het strafbaar om stiekem een met een ander gevoerd gesprek op te nemen."

====+===

 

"Met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de vierde categorie wordt gestraft degene die opzettelijk en wederrechtelijk met een technisch middel: a. niet openbare overdracht van gegevens door middel van telecommunicatie of een geautomatiseerd werk aftapt of opneemt, of b. niet openbare gegevens die zijn opgeslagen door middel van een geautomatiseerd werk, voor zichzelf of voor een ander overneemt."

====+===

 

"Met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de vierde categorie wordt gestraft degene die: a. de beschikking heeft over niet openbare gegevens die, naar hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden, zijn verkregen door wederrechtelijk afluisteren, aftappen, opnemen of overnemen van een gesprek, gegevensoverdracht of gegevensverwerking door middel van telecommunicatie of een geautomatiseerd werk;
b. zodanige gegevens opzettelijk ter beschikking van een ander stelt of aan een ander bekend maakt.
"

====+===

"De officier van justitie kan van een aanbieder van een communicatiedienst of van degene die de beschikkingsmacht heeft over een geautomatiseerd werk, vorderen om onverwijld alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd om gegevens die worden opgeslagen of doorgegeven, ontoegankelijk te maken, voor zover dit nodig is ter beëindiging van een strafbaar feit of ter voorkoming van nieuwe strafbare feiten."

 

====+===

 

Publicatiedatum             28-07-2010
Einddatum consultatie
   30-09-2010

 

 

 

BREIN, Ziggo en Zappa.

In 1979 bracht Frank Zappa de klassieker Joe’s Garage uit. De inspiratie voor deze rock-opera kwam van de Iraanse Revolutie die dat jaar plaatsvond en als gevolg waarvan muziek illegaal werd in Iran.

De boosaardige verteller is de Central Scrutinizer, een alom aanwezige controleur die zich bezighoudt met het handhaven van nog niet bestaande wetgeving. Voor deze Centrale Controleur is iedereen op voorhand schuldig aan misdaden die ze nog niet gepleegd hebben, maar ongetwijfeld zullen gaan plegen.

"This is the Central Scrutinizer…it is my responsibility to enforce all the laws that haven’t been passed yet. It is also my responsibility to alert each and every one of you to the potential consequences of various ordinary everyday activities you might be performing which could eventually lead to The Death Penalty, or affect your parents’ credit rating. Our criminal institutions are full of little creeps like you who do wrong things… and many of them were driven to these crimes by a horrible force called MUSIC!"

In Nederland blijkt BREIN zich meer en meer te ontpoppen tot onze eigen Central Scrutinizer. Deze organisatie is volgens internet jurist Arnout Engelfriet bezig ‘hun eigen visie van het auteursrecht erdoor te rammen’ en neemt nu Ziggo op de korrel.

BREIN verdedigt het beleid met een intrigerend persbericht, dat een griezelig kijkje geeft in het gedachtengoed van deze belangenorganisatie.


Snel internet is verdachtZonder in te gaan op de voornaamste juridische bezwaren tegen haar plan om alle Ziggo-gebruikers zo snel mogelijk achter een Great Firewall of China te zetten, verklaart BREIN iedere Nederlander met een breedband-verbinding op voorhand schuldig aan crimineel gedrag.

"Daarnaast is het afsluiten van sites die structureel illegaal gebruik maken van ongeautoriseerde entertainment niet populair bij internetgebruikers met duurdere breedbandabonnementen die vooral op het internet zitten vanwege de toegang tot illegale muziek, films, televisieseries en games (en voor een kleiner deel ook illegale digitale boeken)."

Nota Bene: BREIN is niet zomaar een lobbyclub, zij spreekt namens vrijwel iedereen die in Nederland iets met het verkopen van entertainment te maken heeft.
Studio 100, A-Film, Disney, SEGA, SONY, de ANWB, Kluwer, Bohn Stafleu van Loghum zijn slechts een aantal van de leden namens wie BREIN hier het onverbiddelijke schuldig uitspreekt over iedereen die een snelle internetverbinding heeft en dús voornamelijk op het internet aanwezig is op een continue strooptocht naar illegaal materiaal.

Blijkbaar is het zinloos om ooit nog legaal een CD te kopen, want ook alle componisten, tekstdichters en muziekuitgevers van de BUMA/STEMRA zien u hoe dan ook als ordinaire dief. BREIN zal er namens hen alles aan doen elke site waar u weer in uw criminele gedrag zou kunnen vervallen permanent onzichtbaar te maken.

Al deze leden dragen bij aan de oorlogskas, waarmee BREIN in staat wordt gesteld om met vrijwel onbeperkte middelen jurisprudentie af te dwingen die rechtstreeks ingaat tegen Europese wetgeving, met als doel het Nederlands internet achter een door haar beheerd censuur-filter te plaatsen. Ziggo is de grootse provider en dus de eerste, maar wanneer de rechter meegaat zullen de andere providers snel geen keus meer hebben.
ACTA mag dan in zwaar weer verkeren, BREIN zet duurbetaalde teams van top-advocaten in om de providers toch alvast tot ‘vrijwillige’ internet-censuur te dwingen.

Filters werken niet.


Het tragische is dat notoire downloaders met een VPN-verbinding allang onzichtbaar, onbereikbaar en onblokkeerbaar zijn; het filter waar BREIN op uit is zal voornamelijk het internet-verkeer van de doorsnee internetgerbuiker gaan censureren.
Zonder parlementaire controle kunnen Nederlandse uitgevers op deze manier het recht krijgen om alle content die hen niet bevalt te blokkeren voor iedereen die nét handig genoeg is om het kabelmodem werkend te krijgen.

Het ergste is dat zowel het recht op privacy als het recht op vrije toegang tot informatie opgeofferd dreigen te worden aan de zinloze bescherming van een verouderd business model.

BREIN zegt voor een open internet te zijn, maar stelt nu alles in het werk om uitgebreide censuur in Nederland in te voeren. Wijs geworden door het rumoer rond de YouTube-tax precies wanneer het parlement met mei-reces is…

Het kort geding van BREIN benadrukt ook nog maar eens hoe belangrijk het is om als burger gehoord te worden. In die zin is het burgerinitiatief van XS4All en veel zinniger bijdrage aan de discussie dan het juridische geweld van BREIN.

 

 

 

 

 

Het verdwijnen van de NPS en de verFOX-erisering van Nederland

Gelukkig is het plan om Nederland 1, 2 en 3 uit de ether te halen weer afgeblazen.

Omdat alles tegenwoordig een marktwaarde dient te vertegenwoordigen om te mogen bestaan, moet blijkbaar de markt ook de omroep volledig gaan beheersen.

Is dit daadwerkelijk een goede oplossing voor het probleem van de publieke omroep? Of is dit meer een oplossing voor een probleem waarover de ministers en koningin al jaren over klagen, namelijk die kritische houding van journalisten en media? Voor gedegen en onafhankelijke achtergrondinformatie is een publieke omroep noodzakelijk. Anders levert een regering haar bevolking uit aan de macht van de kijkcijfers, de sensatie en de angst, waar deze slechts behoefte heeft aan echt en betrouwbaar nieuws.

De verFOX-eriseratie van het nieuws in de VS heeft laten zien waar dat toe leidde. Kritiek was niet populair en werd dus niet getoond. Het volk kreeg geen dialoog te zien maar slechts propaganda. Zonder dat te beseffen. Nu het ruim 2 jaar later is begint pas langzaam de kennis in de VS door te dringen de massaal gesteunde inval eigenlijk helemaal niet zo’n goed idee was. De gemarginaliseerde publieke omroep was tussen al dit kijkcijfergeweld onvindbaar en onhoorbaar.

Wanneer nog slechts adverteerderswaarde en de korte ‘attention span’ tussen twee commercials resten als kwaliteitscriteria dreigt het debat te verschralen bij gebrek aan input. Om een gedegen reportage te maken is veel tijd, geld en geduld nodig. Zaken waarvoor bij de commerciële omroepen noodzakelijk hele andere standaarden heersen dan bij de niet volledig op kijkcijfers drijvende publieke zenders. Het voordeel voor een regering die zelf veel en vaak het angstwapen inzet om haar bevolking te overtuigen is duidelijk. Een slecht geïnformeerd en angstig volk vind alles goed waarvan haar leiders beloven dat het de wereld veiliger maakt.

En dat is waarom dit een griezelige ontwikkeling is. In het Nederland waarin ik als kritische puber opgroeide was veel mis, maar politici probeerden in elk geval wel te overtuigen met argumenten, niet met bangmakerij. Daarover las je alleen in boeken als 1984 en Brave New World; zo ver zou het hier gelukkig nooit komen.

Vertrouwend in het fatsoen van de mens wil ik niet geloven dat dit dus een bewuste strategie van onze regering is. Het feit dat het risico dat dit gebeurt geaccepteerd wordt als betreurenswaardig neveneffect van het huidige beleid zegt echter veel over de waarde die er in Den Haag blijkbaar wordt gehecht aan onderzoekende journalistiek en een gedegen publiek debat. En dat blijft griezelig.